.

โครงการศึกษาและจัดทำมาตราการสำคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำมาตราการสำคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC

(การดำเนินงานศึกษา วิจัย จัดทำหลักสูตรในระดับต่างๆ และจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ศึกษาและกำหนดมา: ระดับมัธยมศึกษา) เพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ EEC ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นระดับที่สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการเลือกสาขาวิชาชีพที่จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งให้มีการจัดทำกิจกรรมประกอบหลักสูตร และการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป ผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชั่น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things หรือ IoT) และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซึ่งใช้หลักการเรียนการสอนแบบ STEM Education ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning) เป็นแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรม มีสาระดังนี้

1) กิจกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น หลักการทำงาน องค์ประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ โดยผู้เรียนจะได้ทำการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง การโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่ง และการคำนวณในมิติต่างๆ รวมถึงการกำหนดภาระหน้าที่ให้กับหุ่นยนต์

2) กิจกรรมเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชั่น : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบและหลักการของเกมคอมพิวเตอร์ การกำหนดพล็อตเรื่องของเกม การสร้างฉาก การสร้างตัวละคร การเคลื่อนไหวของตัวละคร การวางเงื่อนไขของเกม อุปสรรคต่างในแต่ละฉาก รางวัลที่ได้รับเมื่อชนะด่าน/เกม และการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของศิลปะ รวมทั้งสเปเชียลเอฟเฟคต์ เช่น เสียง การสั่นสะเทือน และการซ้อนภาพ

3) กิจกรรมอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things  หรือ IoT) : ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และการนำเครื่องมือควบคุมอัจฉริยะไปใช้งาน นอกจากนี้ ยังจะได้ฝึกการเขียนโปรแกรมให้ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา รวมไปถึงการออกแบบผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และ IoT

4) กิจกรรมเทคโนโลยีการบินและอวกาศ : ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบิน  อากาศยาน และอวกาศ รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ พื้นฐานด้านกลศาสตร์ และระบบควบคุมกลไกอัตโนมัติ  นอกจากนี้ ยังจะได้ฝึกฝนการออกแบบเครื่องร่อนและเครื่องบิน การทดลองการควบคุมอากาศยานด้วยซอฟแวร์จำลองการบิน และอากาศยานต้นแบบ

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ค่าย

วันที่

สถานที่

1. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   -ครั้งที่ 1-4

25 พ.ย. 60

 

   -ครั้งที่ 5-8

26 พ.ย. 60

 

   -ครั้งที่ 9-12

2 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   -ครั้งที่ 13-16

3 ธ.ค. 60

จ.ฉะเชิงเทรา

   -ครั้งที่ 17-20

9 ธ.ค. 60

 

   -ครั้งที่ 21-24

10 ธ.ค. 60

 

   -ครั้งที่ 25-28

16 ธ.ค. 60

 

   -ครั้งที่ 29-32

17 ธ.ค. 60

 

   -ครั้งที่ 33-36

23 ธ.ค. 60

 

   -ครั้งที่ 37-40

24 ธ.ค. 60

 

   -ครั้งที่ 41-44

6 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

   -ครั้งที่ 45-48

7 ม.ค. 61

 

   -ครั้งที่ 49-52

13 ม.ค. 61

 

   -ครั้งที่ 53-56

14 ม.ค. 61

 

   -ครั้งที่ 57-60

20 ม.ค. 61

 

   -ครั้งที่ 61-64

21 ม.ค. 61

 

   -ครั้งที่ 65-68

27 ม.ค. 61

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

   -ครั้งที่ 69-72

28 ม.ค. 61

   -ครั้งที่ 73-76

3 ก.พ. 61

   -ครั้งที่ 77-80

4 ก.พ. 61

   -ครั้งที่ 81-84

10 ก.พ. 61

   -ครั้งที่ 85-88

11 ก.พ. 61

   -ครั้งที่ 89-92

17 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2. อบรมเข้มข้นการจัดการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลัก BBL+STE(A)M สำหรับครู

   -ครั้งที่ 1-4

18 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

หมายเหตุ :

  1. ภายใน 1 วัน จัดกิจกรรมพร้อมกัน 4 กิจกรรม (แยกตามห้อง)
  2. แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลา 1 วัน (8.30 – 16.30 น.)
  3. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน/ครั้ง/กิจกรรม/วัน
  4. จำนวนครูที่เข้าสังเกตการจัดกิจกรรม 2 คน/ครั้ง/กิจกรรม/วัน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนและครู ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

  • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ 18
  • กำลังศึกษาสาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • ขาดโอกาสการเข้าถึงการทำกิจกรรมเสริมทักษะนอกเหนือชั้นเรียนปกติ

เกณฑ์การคัดเลือกครู

  • เป็นครูผู้สอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ 18
  • เป็นครูผู้สอน ในสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ/หรือเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม/ชมรม/ครูที่รับผิดชอบคาบเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่

 

โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………

¨ กิจกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์            ¨ กิจกรรมเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชั่น

¨ กิจกรรมอินเตอร์เน็ตออฟติงส์          ¨ กิจกรรมเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ที่

ชื่อ – สกุล (นักเรียน)

ชั้น

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25.ครูผู้สังเกตการณ์ประจำกลุ่ม...........................................................................................................................

รายวิชา/กิจกรรมที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/18-19 อาคารมิว บิลดิ้ง    ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 หรือ โทรสาร 02-1056556 หรือ ทางอีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ความเห็น (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet
เข้าสู่ระบบ  \/ 
x
หรือ
x
x
สมัครสมาชิก  \/ 
x

หรือ

สมัครรับข่าวสาร

© 2021 สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) สงวนลิขสิทธิ์